REALIZUJU PROJEKAT “NAŠ POTEZ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana realizuje projekat „Naš potez“, u partnerstvu sa NVO ”Ekvivalent” iz Podgorice, koji se finansira sredstvima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, za 2020. godinu.

U okviru projekta, sprovedeno je istraživanje o stepenu i vrsti diskriminacije sa kojom se susreću lica sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava na učešće u sportskim aktivnostima.

Takođe, izrađeni su Izvještaj o rezultatima istraživanja i kratak Informator o obimu zagarantovanih prava licima sa invaliditetom u oblasti sporta i procedurama za njihovo ostvarivanje.

Osim toga, sprovođenjem informativno – edukativne kampanje, prema riječima  konsultantkinje na izradi dokumenata kreiranih kroz ovaj projekat Rite Barjaktarović, unaprijediće se nivo znanja šire javnosti o potrebi uvažavanja prava lica sa invaliditetom, čime će se u značajnoj mjeri doprinijeti manjem stepenu njihove diskriminacije.

“Cilj ovog Izvještaja je da javnosti predstavi rezultate istraživanja sprovedenog za potrebe projekta „Naš potez“, o učešću OSI u sportu, te uz kratak pregled međunarodnog i domaćeg zakonodavstva relevantnog za ovu oblast, da preporuke za prevazilaženje uzroka koji diskriminišu lica sa invaliditetom za uživanje prava iz oblasti sporta. Da bi ovaj dokument bio dostupan većem broju korisnika, elektronska verzija Izvještaja će biti distribuirana svim organizacijama koje se bave pravima osoba s invaliditetom, a biće dostupna i za besplatno preuzimanje sa sajta NVO Sjeverna zemlja“, rekla je Barjaktarović i dodala da je u okviru ovog projekta sprovedeno istraživanje mišljenja OSI o oblicima diskriminacije po osnovu invaliditeta, koje su iskusile u oblasti sporta.

Ona je predočila da se shodno rezultatima istraživanja jasno vidi da se Konvencija UN-a o pravima OSI ne primjenjuje neposredno na oblast sporta, iako je to ustavna obaveza svih javnih i privatnih subjekata u Crnoj Gori.

„Štaviše, OSI često ne mogu ostvariti ni ona prava, koja im garantuje crnogorski pravni okvir“.

Na osnovu svega izloženog mogu se izvesti sljedeći zaključci i preporuke:

 • Preciznije u Zakonu o sportu definisati kažnjavanje subjekata koji ne učine dostupnim sportske objekte osobama sa invaliditetom;
 • Nacionalnim i lokalnim propisima predvidjeti minimalan procenat pristupačnih sportskih terena i objekata;
 • Zakonski obavezati vlasnike sportskih terena i objekata da pružaju finansijske povlastice za korišćenje istih od strane OSI;
 • Omogućiti pristup OSI informacijama o uslugama sportskih terena i objekata u pristupačnoj formi, po njihovom izboru i bez dodatne naknade;
 • Sprovoditi redovne kampanje informisanja i podizanja svijesti javnosti o značaju pristupačnih sportskih terena i objekata za OSI i adekvatnom ponašanju prema OSI – učesnicima u sportskim aktivnostima.

Cilj Informatora je, naglašava Barjaktarović, da se kroz analizu međunarodnog i nacionalnog zakonodavnog okvira ukaže na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u oblasti sporta, te ukaže na mogućnosti korišćenja svih prava koja im u toj oblasti pripadaju.

„Da bi ovaj Informator bio dostupan većem broju korisnika, elektronska verzija Informatora će biti distribuirana svim organizacijama koje se bave pravima osoba s invaliditetom, a biće dostupna i za besplatno preuzimanje sa sajta NVO Sjeverna zemlja“, najavila je ona.

Na osnovu analize zakonskih rješenja i prakse može se zaključiti:

 • Da država ulaže značajna finansijske sredstva u podsticanje osoba sa invaliditetom za bavljenje sportom, kroz finansiranje Paraolimpijskog komiteta koji dalje stipendira sportiste sa invaliditetom, te da se ovo pitanje sistemski rješava kroz budžet;
 • Da su prava osoba sa invaliditetom na bavljenje sportom definisana kroz pravo na stipendije, pravo na učestvovanje, pravo na zaštitu od diskriminacije, pravo na zaštitu od diskriminacije kao osoba sa invaliditetom, te pravo na dostupnost sportskih objekata;
 • Da su definisani oblici zaštite prava kroz pritužbe Zaštitniku ljudskih prava, inspekcijski nadzor i sudske postupke, te da su kroz zakonska rješenja definisane prekršajne kazne za diskriminaciju osoba sa invaliditetom u oblasti sporta;
 • Da je u toku formiranje Savjeta za prava osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom o zaštiti prava osoba sa invaliditetom.

 Shodno navedenom, potrebno je:

 • Istražiti dostupnost sportskih objekata osobama sa invaliditetom, koje se još uvijek samoorganizuju za bavljenje sportom i rekreacijom u zasebnim sportskim objektima;
 • Preciznije u Zakonu o sportu definisati kažnjavanje subjekata koji ne učine dostupnim sportske objekte osobama sa invaliditetom;
 • Istražiti da li su korišćeni mehanizmi zaštite prava osoba sa invaliditetom u oblasti sporta, i na koji način su postupci okončani.

Barjaktarović je izjavila da se drugi set aktivnosti projekta „Naš potez“ odnosi na osnaživanje OSI da se bave sportom, organizacijom različitih sportskih događaja i nabavkom odgovarajuće sportske opreme/rekvizita.

„Proteklih nekoliko mjeseci je održano pet šahovskih turnira za djecu i mlade, uključujući i osobe sa invaliditetom, u opštinama Berane, Plav, Petnjica, Rožaje i Andrijevica, u organizaciji NVO „Sjeverna zemlja“ iz Berana i NVO „Ekvivalent“ iz Podgorice, a uz logističku podršku i koordinaciju Šahovskog kluba „7. oktobar“ iz Podgorice. Organizacijom ovih šahovskih turnira, uz donaciju šahovskih tabli za slijepe i slabovide osobe i softvera za slijepa i slabovida lica klubovima u tim gradovima, smatramo da smo dali doprinos integraciji OSI u sportske aktivnosti, i društvo uopšte“, zaključila je Barjaktarović.

Osnovni cilj projekta „Naš potez“  je da se da doprinos  većem stepenu poštovanja ljudskih prava i promociji jednakosti lica sa invaliditetom, naročito u oblasti sporta.

Share.

About Author

Leave A Reply