NOVI SMJEROVI U SREDNJIM SRUČNIM ŠKOLAMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mi­ni­star­stvo pro­svje­te od sep­tem­bra uvo­di 15 no­vih mo­der­ni­zovanih  smje­ro­va u sred­nje struč­ne ško­le, ka­ko bi riješili ve­li­ki pro­blem ne­za­po­sle­no­sti mla­dih.

Modernizovani program, koji se uvode od septembra su elektrotehničar elektronike, elektrotehničar elektronskih komunikacija, elektrotehničar računarskih sistema i mreža, elektrotehničar za razvoj mobilnih i veb-aplikacija, nautički tehničar, brodomašinski tehničar, kao i kuvar i frizer.

Osnovnu školu završava oko 7.400 učenika, a predaja dokumentacije za upis u srednje škole, kao i prethodnih godina, planirana je za sredinu juna.

Share.

About Author

Leave A Reply