JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA – PREDSTAVNIKA NVO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane objavila je javni poziv za predlaganje kandidata – predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Berane.

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • da je upisana u registar nevladinih organizacija, prije objavljivanja javnog poziva i da ima sjedište na teritoriji opštine Berane (dostavlja redni broj upisa u Registar nevladinih organizacija koje vodi nadležan državni organ);
  • da je u prethodnoj godini, u oblasti od javnog interesa, sprovela makar jedno istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti javnih politika, što dokazuje priloženim ugovorom o finansiranju, brošurama, novinskim člancima i slično;
  • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  • da više od polovine organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština što dokazuje izjavom.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

  • ima prebivalište na teritoriji opštine Berane;
  • posjeduje iskustvo u upravlljanju projektima;
  • nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština.

Predlog za člana Komisije treba da sadrži:

  • uvjerenje o prebivalištu, biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u upravljanju projektima (stručni rad, sertifikat ili sl.), izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodilac ili zaposlen u javnoj ustanovi, ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština, izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije i statut organizacije.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja predlog za člana komisije potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje potvrhen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom, na prethodno utvrđenom obrascu u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Sekretarijat za sport, kulturu,omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama, dužan je da u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, objavi na cajtu Opštine Berane utvrđenu listu kandidata.

Ukoliko nevladina organizacija ili predloženi kandidat ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom ili ako prijedlog za kandidata nije podnesen u predviđenom roku, takvi prijedlozi neće se razmatrati.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti, u Građanskom birou Opštine Berane ili preporučenom poštom do 17. decembra na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, VII crnogorske br 1. 84300 Berane.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO (kancelarija broj 1 na Gradskom fudbalskom stadionu).

Share.

About Author

Leave A Reply