JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA – PREDSTAVNIKA NVO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane objavila je javni poziv za predlaganje kandidata – predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Berane.

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • да је уписана у регистар невладиних организација, прије објављивања јавног позива и да има сједиште на територији општине Беране (доставља редни број уписа у Регистар невладиних организација које води надлежан државни орган);
  • да је у претходној години, у области од јавног интереса, спровела макар једно истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у области јавних политика, што доказује приложеним уговором о финансирању, брошурама, новинским чланцима и слично;
  • да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
  • да више од половине органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, државни или локални службеници или намјештеници, руководиоци или запослени у јавним установама и привредним друштвима чији је оснивач држава или општина што доказује изјавом.

Кандидат невладине организације за члана Комисије може бити лице које:

  • има пребивалиште на територији општине Беране;
  • посједује искуство у управлљању пројектима;
  • није члан органа политичких партија, јавни функционер, државни или локални службеник или намјештеник, руководилац или запослени у јавној установи или привредном друштву чији је оснивач држава или општина.

Предлог за члана Комисије треба да садржи:

  • увјерење о пребивалишту, биографију кандидата са подацима о посједовању искуства у управљању пројектима (стручни рад, сертификат или сл.), изјаву кандидата да није члан органа политичких партија, јавни функционер, државни или локални службеник или намјештеник, руководилац или запослен у јавној установи, или привредном друштву чији је оснивач држава или општина, изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана Комисије и статут организације.

Невладина организација која испуњава услове доставља предлог за члана комисије потписан од стране лица овлашћеног за заступање потврhен печатом невладине организације, са потребном документацијом, на претходно утврђеном обрасцу у року од петнаест дана од дана објављивања јавног позива.

Секретаријат за спорт, културу,омладину и сарадњу са невладиним организацијама, дужан је да у року од седам дана од истека рока за достављање предлога, објави на cајту Општине Беране утврђену листу кандидата.

Уколико невладина организација или предложени кандидат не испуњавају услове предвиђене Jавним позивом или ако приједлог за кандидата није поднесен у предвиђеном року, такви приједлози неће се разматрати.

Пријава са комплетном документацијом из овог позива доставља се у затвореној коверти, у Грaђанском бироу Општине Беране или препорученом поштом до 17. децембра на адресу: Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, VII црногорске бр 1. 84300 Беране.

Информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у Секретаријату за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО (канцеларија број 1 на Градском фудбалском стадиону).

Share.

About Author

Leave A Reply