IZ ARHIVE SLOBODE: UVODNA RIJEČ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

UZ PRVI BROJ

Savremena je i akutna potreba da i pojedine naše komune ili bar određena geografsko-ekonomska područja koja obuhvataju više komuna imaju svoj list. To proizilazi iz karakteristika našeg društvenog i političkog sistema. U današnjim uslovima, kada svaka komuna na bazi svoje autonomije u okviru opštih uslova naše zajednice razvija svoj ekonomski i politički život, neophodno je potrebno i putem štampe uticati na puno korišćenje lokalnih mogućnosti za intenzivniji društveno-ekonomski razvitak. U svakoj komuni ljudi se angažuju u ostvarivanju konkretnih zadataka učestvujući u radu raznih samoupravnih organa, savjeta i političkih organizacija. A za takve potrebe neophodno je prije svega obezbijediti puno i brzo obavještavanje građana o svemu što se događa i što se priprema i predviđa za razvitak dotičnog mjesta. To obaveštavanje je neophodno i zbog demokratnjskih principa na kojima se zasniva samouprava komuna. Lokalni listovi zbog toga, daleko više nego veći centralni listovi, mogu odgovoriti takvim potrebama. Ovo, svakako, ne znači da oni treba da zamijene veće listove. Naprotiv, njihova uloga biće ostvarena samo u onom slučaju ukoliko se na njihovim stupcima bude tretirala problematika koja je od značaja i interesa samo za dotičnu komunu i koja se baš zbog toga ne može obrađivati u drugim, većim listovima.

Iz takvih potreba nastala je ideja o pokretanju našeg lista. Srećna je okolnost, međutim, što naš list nije bez tradicije. Njegovi prvi brojevi, pod istim nazivom, izašli su u danima kada su našom zemljom i našim krajem razni zlotvori sijali smrt i kada je trebalo i pisanom riječju i oružjem, čuvati i održavati misao i težnju ka slobodi. Sa planine Konjsko, gdje je Okružni komitet KPJ, početkom oktobra 1941. godine pokrenuo svoj list „Slobodu“, silazila je i širila se u naša sela i naše varošice misao o slobodi. Ta misao u tim teškim danima je zalazila pod krovove „mirnih domaćina“, ulazila u duše naših građana i pretvarala sela u varošice u žarišta ustanka, a mirne građane u ustanike, revolucionare.

Polazeći od tih tradicija, „Sloboda“ će na području naše tri komune – Ivangrad, Plav, Rožaj, – svojim duhom i svojom riječju čuvati i dalje afirmisati tekovine naše revolucije. A to se može postići samo ukoliko se na stupcima lista bude govorilo o živim i aktuelnim potrebama komuna; ukoliko u njemu bude došla do izražaja volja i želja naših građana, kroz njihova zapažanja, predloge, kritike.

Foto: Naslovna strana prvog broja

Zbog toga će u našem listu naći mjesta svi važniji problemi iz života i rada naših komuna; narodnih odbora, komunalnih službi – raznih organa i savjeta, zatim političkih organizacija i raznih foruma i oblika društvenog i radničkog samoupravljanja. Da bi se i listom moglo doprinijeti ne samo punijem obaveštavanju ljudi o onome što se čini, nego i poboljšanju kulture rada i života, na stupcima našeg lista govoriće se isto tako o svim osobenostima života i rada u našem kraju, osobenostima naših ljudi. Posebno mjesto list će dati tretiranju naše bliže i dalje prošlosti. S obzirom da se list nastavlja poslije svog prethodnika iz dana revolucije, koja je u ovom kraju bila veoma burna, bogata događajima i jednom veoma složenom revolucionarnom dramatikom, na stupcima našeg lista biće dosta govora i o tim danima. Ovo utoliko prije što je do sada naša bliža kao i dalja istorija veoma malo istražena i što ni o najvažnijim događajima nema dovoljno pisane riječi.

Razumije se, list će odgovoriti svojoj namjeni i moći će da se održi samo ukoliko ga sve naše organizacije i svi naši ljudi budu prihvatili kao svoje sopstveno glasilo. Mi očekujemo punu saradnju svih onih koji žive sa svojim krajem, sa njegovim težnjama i potrebama, sa njegovim uspjesima, svih onih koji rade i koji radeći zapažaju šta je dobro, što se događa u našem kraju i šta bi moglo da bude još bolje.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply