ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NVO 32.000 EURA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija.  

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta kojim se: obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene i dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite; afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine; doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja i podstiče ekonomski razvoj Opštine.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 32.000 eura. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju ne može premašiti iznos od 20 odsto od ukupno  opredijeljenih sredstava  koja se raspodjeljuju putem Konkursa.

Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren za finansiranje , ne može biti manji od 80 odsto od ukupnog iznosa sredstava tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs .

Nevladinoj organizaciji koja na Konkurs prijavi vise projekata  mogu se dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti; kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa; kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na javni konkurs.

Uz prijavu se prilaže: redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija i broj rješenja o upisu; projekat kojim organizacija konkuriše u 3 štampana primjerka; narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja konkursa; podaci o iskustvu zaposlenih, odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga; izjava da li je nevladina organizacija  kandidovani projekata predala drugom donator na razmatranje u prethodnom period  ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine; izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donator za projekat ili program koji kandiduje a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti i elektronska verzija projekta na CD-u.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), a svaki projekat će bodovati  dva nezavisna procjenjivača.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25.09.2019. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na  propisanom obrascu, a koji je dostupan na internet stranici www.berane.co.me

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba predati u pisarnici građanskog biroa ili poslati  poštom na sljedeću adresu:
– OPŠTINA BERANE
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
Ul. IV crnogorske br.1
84300 Berane
sa napomenom: NE OTVARATI –
prijava na Javni konkurs za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija .

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu sport@berane.co.me, najkasnije do 5.10.2019. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama će u roku od 7 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici www.berane.co.me objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje. Komisija za raspodjelu sredstava donosi odluku  o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana završetka konkursa.

Share.

About Author

Leave A Reply