JAVNI POZIV ZA LISTU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opštinska Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu, radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema kriterijumima propisanim javnim konkursom. 

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sledeće uslove: nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima i iskustvo u ocjenjivanju projekata.

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja  javnog poziva  bio u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Beranama; volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Beranama; lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Beranama; u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u opštini Berane; javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije i u radnom odnosu u organu uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju navedene uslove, da se prijave i dostave podatke radi uvrštavanja u listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava kojim se: obezbjeđuje raznovrsnost, kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene i dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju,osoba sa invaliditetom, rodne ravnopravnosti i drugih oblika zaštite; afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine; doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja i podstiče ekonomski razvoj Opštine.

Kandidati za nezavisne procjenjivače se mogu opredijeliti za više područja ocjenjivanja koja precizno označavaju u prijavi koja se nalazi u prilogu ovog poziva. 

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, Komisija  će utvrditi listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu i objaviti je na internet stranici, najkasnije 10 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva. 

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste, vršiće Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama .

Svaki projekat treba da boduju  dva nezavisna procjenjivača a dodijeljeni bodovi po svakom kriterijumu, moraju biti obrazloženi. 

Odabrani  nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka.

Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisija za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova Komisije. 

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje predsjednik  Opštine. 

Odabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristrasnosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/programe koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama. 

Uz prijavu na Javni poziv  kandidat za nezavisnog procjenjivača prilaže: biografiju sa opisom iskustva u upravljanju projektima; izjavu da nije angažovan (ugovor o radu, ugovorom o djelu ,volonter) u radu nevladine organizacije  čije je sjedište u Beranama, najmanje dvije godine prije prijavljivanja za nezavisnog procjenjivača; izjavu da nije  član organa upravljanja u nevladinoj organizaciji, čije je sjedište u Beranama; izjavu da nije  javni funkcioner, državni/lokalni  službenik , odnosno namještenik, zaposlen u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, poslanik ili odbornik .

Napomena: Potrebno je da kandidati, prilikom prilaganja dokaza o iskustvu u upravljanju projektima i procjenjivanju projekata u oblasti za koju se prijavljuju, dostave  konkretne dokaze koji se odnose na informacije-podatke  koje su naveli u obrascu  prijave ili navedene u Prijavi ( ugovor, rješenje,odluka) .

Rok i prijava: 

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 11.10.2019. godine na adresu:

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport, kulturu,omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama

IV CRNOGORSKE br. 1/ 84300 Berane, Crna Gora 

Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“ 

i na e-mail adresu sport@berane.co.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc, pdf, jpg.

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje. 

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu sport@berane.co.me

Share.

About Author

Leave A Reply