Cijena struje zavisiće od dešavanja na berzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uzimajući u obzir trenutnu cijenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cijene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini.

Cijene električne energije za domaćinstva i male kupce zavise isključivo od slobodno formirane cijene snabdjevača – Elektroprivrede (EPCG), uz zakonski definisana ograničenja koja su direktno u vezi sa cijenom energije na referentnoj berzi, HUPX.

U izvještaju o poslovanju EPCG za prvih šest mjeseci se navodi da je ta kompanija izložena riziku promjena cijena električne energije kako na domaćem tako i na stranom tržištu, odnosno na berzi.

“S obzirom na to da je EPCG aktivni učesnik na regionalnom tržištu električne energije i kao kupac i kao prodavac, promjene u cijenama mogu itekako da utiču na trenutno poslovanje. Dio ovih rizika se eliminiše kroz zaključivanje dugoročnih ugovora o trgovini električnom energijom”, kazali su iz EPCG.

Oni su podsjetili da se zakonskom regulativom od početka 2017. godine cijena električne energije za distributivne potrošače formira na osnovu tržišne cijene sa referentne berze, uz određena ograničenja.

“Uzimajući u obzir trenutnu cijenu električne energije na referentnoj berzi koja je veća u odnosu na propisanu za tekuću godinu, trenutno ne postoji rizik od umanjenja cijene električne energije za distributivne potrošače u ovoj godini”, poručili su iz EPCG.

U izvještaju se navodi da s obzirom na to da su pojedini kreditni aranžmani EPCG vezani za varijabilnu kamatnu stopu i euribor, postoji kamatni rizik sa aspekta zaduživanja kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

“EPCG obavlja analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičkoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, prije svega za dugoročne obaveze i preduzima odgovarajuće mjere radi obezbjeđenja kredita od banaka pod povoljnijim uslovima”, navodi se u izvještaju.

EPCG nije izložena kamatnom riziku sa aspekta plasiranja novčanih sredstava imajući u vidu da su ugovorima definisane fiksne kamatne stope.

Koeficijent zaduženosti EPCG na dan 30. jun iznosi 0,11.

“Može se zaključiti da je stepen zaduženosti nizak, odnosno da je EPCG u mogućnosti da pokrije sve svoje obaveze prema kreditorima i investitorima”, dodaje se u izvještaju.

Navodi se i da kreditni rizik nastaje kod gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, potraživanja od pravnih lica i pojedinaca, uključujući neizmirena potraživanja i preuzete obaveze.

“U cilju obezbjeđivanja naplate potraživanja, EPCG u kontinuitetu primjenjuje podsticajne mjere za poboljšanje naplate potraživanja kao što su organizovanje nagradnih igara i odobravanje popusta redovnim platišama. U slučaju potrebe primjenjuju se zakonom propisane prinudne mjere naplate”, kazali su iz EPCG.

Oni su dodali da je trenutna naplata potraživanja od distributivnih potrošača na zadovoljavajućem nivou i u konstantnom je procentualnom porastu.

U izvještaju je objašnjeno da oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućih iznosa kreditnih obaveza.

“Projekcija ukupnih tokova gotovine obavlja se na nivou kompanije EPCG koja kontinuirano prati likvidnost kako bi obezbijedila dovoljno gotovine za potrebe poslovanja”, dodaje se u izvještaju.

U izvještaju se navodi da će poseban izazov za kompaniju u narednom periodu predstavljati uticaj pojave novog koronavirusa i njegov uticaj na cjelokupnu ekonomiju.

“EPCG je već pravovremeno reagovala donošenjem određenih mjera u cilju održanja naplate i društveno odgovornim odlukama doprinijela ublažavanju uticaja koronavirusa na određeni broj svojih potrošača”, rekli su iz EPCG.

EPCG je u prvoj polovini godine ostvarila neto dobit od 2,1 milion EUR.

Iz EPCG je prethodne sedmice saopšteno da je deficit pаdаvinа, koji je bio skoro 50 odsto u odnosu na desetogodišnji prosjek, značajno uticao na poslovni rezultat kompanije. Prihod EPCG je u prvoj polovini godine iznosio 148,2 miliona EUR, što je 8,5 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz EPCG su dodali da je i pored dobre spremnosti i stabilnog funkcionisanja proizvodnih objekata, ukupno ostvarena proizvodnja električne energije u prvoj polovini godine iznosila 1.149 gigavatsati (GWh), što je za 342 GWh, odnosno 22,9 odsto manje u odnosu na planiranu i 192 GWh, odnosno 14,3 odsto manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

Izvor: pobjeda

Share.

About Author

Leave A Reply