OPŠTINA STIPENDIRA 25 NAJBOLJIH STUDENATA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane će u školskoj 2021/2022. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih i pet studenata postdiplomskih studija.

Tim povodom Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija na koji pravo učešća mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studiranja, i koji nijesu u radnom odnosu.

Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije uz prijavu na konkurs prilažu uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte; potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama; potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina; potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija i potvrdu o prebivalištu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tačnije do 30. septembra.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, ul. IV. Crnogorske brigade br. 1, sa naznakom “Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Share.

About Author

Leave A Reply