JAVNI KONKURS: 9.000 EURA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NVO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane je, za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima u kojima se afirmišu kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine; doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja; i obezbjeđuje borba protiv korupcije, javnim konkursom opredijelila 9.000 eura.

„Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat odnosno program, ne može premašiti iznos od 20 odsto od ukupno opredijeljenih sredstava predviđenih Budžetom Opštine koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa. Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen  nevladinoj organizaciji, ukoliko njen projekat bude odobren od strane Komisije, po pravilu, ne može biti manji od 50 odsto od ukupnog iznosa sredstava za finansiranje tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs“, stoji u tekstu konkursa koji je raspisala Komisija za raspodjelu sredstava NVO Opštine Berane.

Dodaje se da na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekata/program i da organizacija može biti partner samo na  jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa .

Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanskom birou opštine.

Uz prijavu se prilaže:

  • redni broj upisa u Javni registar nevladinih organizacija i broj rješenja;
  • narativni izvještaj o realizovanim projektima u prethodne tri godine, zaključno sa danom objavljivanja konkursa;
  • da je predala poreskom organu prijavu za  prethodnu  fiskalnu godinu (ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha
  • podaci o iskustvu zaposlenih,odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;
  • izjava da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom period ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine;
  • izjava ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatoar za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti;
  • elektronska verzija projekta na CD-u.

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva po Konkursu,za prethodnu godinu,uz prijavu, prilaže:

  • izvještaj o realizaciji projekta,sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja;
  • finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima sa kopijama  računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani;
  • tabelarni pregled troškova za utrošena sredstva.

Raspodjela sredstava sa ovog konkursa će se izvršiti na osnovu doprinosa prijavljenog projekta-programa u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti; kvaliteta prijavljenog projekta odnosno programa; kapaciteta nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program; i transparentnosti rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata/programa  prema navedenim kriterijumima,  vršiće Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  na posebno utvrđenom obrascu .

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana  objavljivanja, zaključno sa datumom 06.05.2021. godine, do 15 sati.  

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na sajtu www.berane.co.me 

Pitanja u vezi ovog konkursa , mogu se postaviti elektronskim putem, na adresu: sport@berane.co.me najkasnije do 26.04.2021. god.

Kompletan konkurs možete preuzeti OVDJE.

Share.

About Author

Leave A Reply