PROJEKTI NVO KROZ RELOAD2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

OPŠTINE ANDRIJEVICA I BERANE U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU:

PONOVLJENI KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) (18.09.2023.)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Andrijevica i Berane i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Andrijevica i Berane iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

  • Edukacija, zagovaranje i kampanje usmjerene na razvoj svijesti o važnosti zaštite životne sredine
  • Organizovanje konkretnih akcija u zajednici za unapređenje životne sredine           

SOCIJALNA INKLUZIJA I ZAŠTITA

  • Unapređenje kvaliteta života kod mladih, djece, žena, muškaraca, osoba sa invaliditetom, starih i RE populacije
  • Promocija zdravih stilova života

EKONOMSKI RAZVOJ

  • Unaprijediti poljoprivrednu i turističku ponudu
  • Valorizacija kulturnog potencijala

ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

  • Promocija preduzetništva
  • Unapređenje znanja i kompetencija nezaposlenih (s akcentom na teže zapošljive kategorije).kval

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 15,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci.

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od decembra 2023. do juna 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji Crne Gore. Ukoliko nevladina organizacija van teritorije klastera Zajedno za sjever, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji opštine Klastera (Andrijevici i/ili Beranama), mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

ZA DIO KONKURSA ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH: Tek osnovane NVO I NVO koje se bave pitanjima mladih registrovane na teriroriji opština Berane i Andrijevica mogu biti razmatrane za dodjelu sredstva. NVO registrovane van teritorije ovih opština, neće biti razmatrane.

Projektni prijedlozi nevladinih organizacija kojima su odobrena sredstva u okviru ReLOaD2 Konkursa objavljenog u 2023. godini, ne mogu biti odobrena za finansiranje.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Berane https://berane.me/reload/    i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster Zajedno za sjever se može preuzeti od 18. septembra – 13. oktobra 2023. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sa web stranice Berane i Andrijevica ili lično preuzimanjem na arhivi Sekretarijata za privredu, razvoj i investicije Opštine Berane (kancelarija broj 25), ul. IV Crnogorske broj 1 u Beranama, ili arhivi Građanskog biroa Opštine Andrijevica, Branka Deletića bb u Andrijevici.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Andrijevica i Berane će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

  • 21. septembra 2023. godine, u periodu od 10:00 do 11.00 sati, u maloj sali Opštine Berane (IV crnogorske br 1) u Beranama,
  • 21. septembra 2023. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u maloj sali Opštine Andrijevica (Branka Deletića) 64  u Andrijevici.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.orgsa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. oktobra 2023. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                              OpštinaBerane                                                           Opština Andrijevica

                               Građanski biro                                                               Građanski biro

      (za Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije)                 (za Službu predsjednika)

                           IV crnogorske br. 1                                                      Branka Deletića bb

84 300Berane                                                        84 320  Andrijevica

Na koverti se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 17. oktobar 2023. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama Berane https://berane.me/reload/ i Andrijevica https://opstinaandrijevica.me/ . Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO MOŽETE PREUZETI OVDJE

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH MOŽETE PREUZETI OVDJE

Share.

About Author

Leave A Reply